Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2013

murderbunny
2219 7a20
Reposted fromIriss Iriss viailoveyou iloveyou
murderbunny
Nie lubię gdy pościel przestaje Tobą pachnieć.
— Sosza [ www.przemijamy.blog.onet.pl ]
Reposted fromresort resort viailoveyou iloveyou
murderbunny
0774 689f
Reposted fromMeneroth Meneroth viailoveyou iloveyou
murderbunny
Every girl wants a bad boy who will be good just for her.
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viailoveyou iloveyou
murderbunny
7763 af4f
Reposted fromohshit ohshit viailoveyou iloveyou
3245 7412
murderbunny
5721 f2ca
 
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. 

Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
6505 2105
S.
Żyć to bu­dować wspomnienia. 
Przypominają mi nas .
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
Je­den po­całunek mężczyz­ny może złamać całe życie kobiety. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
9240 b1ec
Mam takie wielkie pragnienie.
    Którym jesteś Ty...
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
2867 1c28
Reposted frommartynkowa martynkowa viailoveyou iloveyou
murderbunny
6908 67d0
   
otwórz mnie...

 rozbierz jeszcze bardziej
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
2561 3797
More than this tell me one thing.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
2953 0079
 I miss you.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
3024 8c9d
`I will always love you`
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
5695 b7a1 500
Reposted frompesy pesy viailoveyou iloveyou
murderbunny
6625 f680
   
   zazdrość nie rodzi się z braku zaufania,tylko ze strachu przed utratą najważniejszej osoby 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
murderbunny
2335 d375
8291 d4bd 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viailoveyou iloveyou
murderbunny
4883 6cf1
Reposted fromcaraseen caraseen viailoveyou iloveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl